Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý: Tầm quan trọng và ưu tiên

Image

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý là một quá trình quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc này và giao cho mọi người nhiệm vụ xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý – Mục tiêu quan trọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định “Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý” là một nhiệm vụ quan trọng. Nhằm xây dựng và hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, năng lực của các chủ thể lãnh đạo, quản lý, đồng thời phát huy vai trò nêu gương và tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tầm quan trọng và lợi ích của xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý

Xây dựng và duy trì văn hóa trong lãnh đạo, quản lý là cách hiệu quả để xây dựng một xã hội trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là cách để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và tạo nên niềm tin trong sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước. Khi văn hóa trong lãnh đạo, quản lý đã được hình thành và duy trì, nó sẽ tỏa sáng trong tổ chức và trong mỗi cá nhân. Đồng thời, nó cũng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Image

Những thách thức và hướng giải quyết

Mặc dù đã có những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, nhưng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Văn hóa chưa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển bền vững của đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người và trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực chưa được đánh giá đúng mức. Một số tổ chức và cá nhân chưa thể trở thành gương mẫu, không đi đôi với làm và phai nhạt lý tưởng. Việc xác định hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực văn hóa chưa được thống nhất.

Để khắc phục và đạt được những mục tiêu đề ra, cần có những giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức và nhân rộng tầm quan trọng của văn hóa trong lãnh đạo, quản lý

Mọi người, từ cán bộ đến đảng viên và toàn xã hội cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Đây không chỉ là việc làm để cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh trong các tổ chức, đơn vị.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền và giáo dục

Cần thay đổi phương pháp tuyên truyền và giáo dục để mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Cần lan tỏa, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu và những cách làm hay, hiệu quả trong việc xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.

3. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ với chuẩn mực văn hóa

Trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cần tích hợp nội dung về xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý vào các chương trình đào tạo. Cán bộ cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để thực hành văn hóa trong lãnh đạo, quản lý trong công việc hàng ngày.

4. Xây dựng cơ chế chuyển hóa giá trị văn hóa vào hoạt động lãnh đạo, quản lý

Cần xây dựng cơ chế để đánh giá cán bộ, đảng viên và công chức dựa trên chuẩn mực văn hóa. Những giá trị và chuẩn mực văn hóa sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định bổ nhiệm và đánh giá cán bộ. Điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân rèn luyện và thực hành văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.

5. Xây dựng môi trường văn hóa trong công việc

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh là một điều kiện quan trọng để xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Ngược lại, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần được dẫn dắt bởi những chuẩn mực văn hóa để tạo ra một môi trường làm việc nhân văn, văn minh và hiệu quả.

Việc xây dựng và duy trì văn hóa trong lãnh đạo, quản lý là công việc vừa cấp thiết vừa lâu dài. Đây là cách thức để khắc phục, từ bỏ suy thoái tư tưởng và xây dựng một xã hội phát triển. Chúng ta cần chú ý tới mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, giữa cá nhân và tổ chức, giữa tri thức và kỹ năng, giữa đạo lý và pháp lý. Chỉ có như vậy, ta mới thể hiện được sức mạnh mềm của văn hóa trong chính trị và đạt được sự phát triển bền vững của đất nước.

PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu
Theo: nhandan.vn