Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền: Hiệu quả và cách tính

Trong lĩnh vực kế toán, tính giá xuất kho là một quy trình quan trọng để xác định giá trị thực tế của hàng hóa. Phương pháp bình quân gia quyền là một trong 3 phương pháp phổ biến để tính toán giá xuất kho theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền và cách tính giá theo cả 2 cách. Cùng khám phá ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này.

Nội dung Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá thực tế xuất kho của mỗi loại hàng được tính bằng công thức sau:

Giá thực tế xuất kho từng loại = Số lượng xuất kho từng loại x Giá đơn vị bình quân

Để tính giá thực tế xuất kho, chúng ta cần xác định giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo cách tương ứng với cách tính giá xuất kho bình quân gia quyền mà doanh nghiệp sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu từng cách tính cụ thể như sau.

Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ

Nếu doanh nghiệp áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, giá đơn vị bình quân sẽ được xác định bằng công thức sau:

Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn đầu kỳ từng loại + Giá thực tế nhập trong kỳ từng loại) / (Số lượng thực tế tồn đầu kỳ từng loại + Số lượng thực tế nhập trong kỳ từng loại)

Ưu điểm của Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ là phương pháp đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, phương pháp này có độ chính xác không cao và thường phải tính giá theo từng danh mục nguyên liệu, vật liệu, công cụ.

Ví dụ mô tả Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ:

Tại Công ty CP Kế Toán Hà Nội, trong tháng 2/2019 có các số liệu sau:

  • Vật liệu A tồn kho đầu tháng 2/2019: 3.000 kg với đơn giá 15.000 đ/kg.
  • Tổng nhập trong tháng 2/2019 của Vật liệu A là: 4.000 kg với đơn giá 15.500 đ/kg.
  • Tổng xuất trong tháng 2/2019 của Vật liệu A là: 6.000 kg.

Với số liệu trên, Kế Toán Hà Nội tính trị giá xuất kho 6.000 kg Vật liệu A như sau:

  • Tính giá bình quân 1 kg Vật liệu A là: (3.000 kg x 15.000 đ/kg) + (4.000 kg x 15.500 đ/kg) / (3.000 kg + 4.000 kg)
  • Tính trị giá thực tế xuất kho 6.000 kg Vật Liệu A = 6.000 kg x giá bình quân

Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn)

Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập hàng, chúng ta phải xác định lại giá đơn vị bình quân của từng loại hàng. Căn cứ vào giá bình quân và số lượng hàng hóa xuất kho giữa 2 lần nhập kế tiếp, chúng ta sẽ xác định trị giá thực tế của hàng xuất kho.

Nếu doanh nghiệp áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn), giá đơn vị bình quân sẽ được xác định bằng công thức sau:

Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập = (Giá trị thực tế từng loại tồn sau mỗi lần nhập) / (Số lượng thực tế từng loại tồn sau mỗi lần nhập)

Ưu điểm của Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn) là đơn giá bình quân được tính toán sát thời điểm, cung cấp kịp thời thông tin cho mỗi nghiệp vụ. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu tính toán nhiều và tốn nhiều thời gian và công sức. Nó chỉ phù hợp với doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho và khối lượng nhập xuất ít.

Ví dụ mô tả Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn):

Tại Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội trong tháng 3/2019 có các số liệu sau:

  • Ngày 1/3/2019: nguyên liệu A tồn kho đầu tháng: 3.000 kg, đơn giá 3.200 đ/kg.
  • Ngày 3/3/2019: nhập kho nguyên liệu A: 6.000 kg, đơn giá 3.500 đ/kg.
  • Ngày 4/3/2019: xuất kho nguyên liệu A: 5.000 kg.
  • Ngày 7/3/2019: nhập kho nguyên liệu A: 5.000 kg, đơn giá 2.800 đ/kg.
  • Ngày 15/3/2019: xuất kho 2.000 kg nguyên liệu A.

Tại ngày 3/3/2019, công ty tính giá bình quân sau mỗi lần nhập và xác định giá đơn vị bình quân 1 kg nguyên liệu A. Tương tự, tại ngày 7/3/2019, công ty tính giá bình quân mới và xác định giá đơn vị bình quân.

Như vậy, nếu doanh nghiệp áp dụng Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn), chúng ta cần tính toán lại giá đơn vị bình quân và xác định giá trị xuất kho, giá trị tồn kho và số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập và xuất kho.

Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền là một phương pháp quan trọng trong quản lý kế toán kho hàng. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào quy mô và đặc thù của doanh nghiệp. Rõ ràng, quản lý chi phí và tính toán giá xuất kho đúng cách là rất quan trọng. Chỉ tiếp cận thông tin chính xác về Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền, chúng ta mới có thể áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm của Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn) là đơn giản và cung cấp thông tin kịp thời cho mỗi nghiệp vụ. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu tính toán nhiều và tốn nhiều thời gian và công sức. Nó chỉ phù hợp với doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho và khối lượng nhập xuất ít.

Nhược điểm của Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn) là công việc tính toán nhiều và mất thời gian. Ngoài ra, phương pháp này chỉ phù hợp với doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho và khối lượng nhập xuất ít.

Trên đây là những thông tin về Tính giá xuất kho phương pháp bình quân gia quyền theo cả 2 cách. Hi vọng rằng các bạn đã hiểu rõ về quy trình này và áp dụng thành công trong công tác quản lý kho hàng của mình.