Danh sách các Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực

Sau đây là danh sách các Thông tư hướng dẫn kế toán đang có hiệu lực thi hành và những văn bản liên quan đến kế toán.

I. Danh sách các Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực

 1. Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa
 2. Thông tư 78/2020/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
 3. Thông tư 90/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
 4. Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia
 5. Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội
 6. Thông tư 89/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 7. Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
 8. Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
 9. Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
 10. Thông tư 317/2016/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Hướng dẫn cách xây dựng thang lương, bảng lương năm 2023

Danh sách các Thông tư hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực

 1. Thông tư 209/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 2. Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 112/2018/TT-BTC).
 3. Thông tư 125/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
 4. Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 334/2016/TT-BTC).
 5. Thông tư 199/2014/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm
 6. Thông tư 107/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Người điều hành dầu khí
 7. Thông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 8. Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 79/2019/TT-BTC).
 9. Thông tư 140/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập
 10. Thông tư 132/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán
 11. Thông tư 175/2011/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 12. Thông tư 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
 13. Thông tư 168/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty xổ số kiến thiết
 14. Thông tư 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 15. Thông tư 121/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu
 16. Thông tư 108/2001/TT-BTC hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác
 17. Thông tư 98/2001/TT-BTC hướng dẫn kế toán phí xăng dầu
 18. Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 19. Thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC
 20. Thông tư 21/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC
 21. Thông tư 109/2001/TT-BTC hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại
 22. Thông tư 185/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị HCSN
 23. Thông tư 178/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty điện lực Việt Nam
 24. Thông tư 181/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông
 25. Thông tư 184/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán vật tư, hàng hoá tồn kho, giá trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành ở thời điểm cuối năm của các đơn vị HCSN
 26. Thông tư 179/1998/TT/BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

II. Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành (đang còn hiệu lực)

Các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY.

III. Toàn văn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY.