Hệ thống tài khoản – 214. Hao mòn tài sản cố định.

TÀI KHOẢN 214 – HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Bạn đã bao giờ nghe đến khái niệm “Hao mòn tài sản cố định” chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 214 và tác động của nó đến tài sản cố định trong doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng đối với việc quản lý tài sản và xác định giá trị thực của chúng.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định được sử dụng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng. Điều này bao gồm việc trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của chúng.

Theo nguyên tắc kế toán, mọi TSCĐ, BĐSĐT của doanh nghiệp đều phải được trích khấu hao theo quy định hiện hành. Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐSĐT được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu hao cũng được quy định bởi pháp luật hiện hành.

Phương pháp trích khấu hao

Mỗi TSCĐ, BĐSĐT có thể áp dụng một phương pháp khấu hao phù hợp để kích thích sự phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh chóng và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao cần được thực hiện nhất quán và có thể thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể trong cách thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ và BĐSĐT.

Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ cần được xem xét lại ít nhất vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng ước tính của tài sản khác biệt lớn so với ước tính trước đó, thì thời gian khấu hao phải được điều chỉnh tương ứng. Phương pháp khấu hao cũng được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Tất cả các thay đổi này cần được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Kế toán các giao dịch

Hệ thống tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định đi kèm với một số tài khoản cấp 2 quan trọng. Hãy tìm hiểu về các tài khoản này và cách chúng được sử dụng trong quá trình kế toán:

  • Tài khoản 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và các khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ hữu hình.

  • Tài khoản 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính và các khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.

  • Tài khoản 2143 – Hao mòn TSCĐ vô hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ vô hình và các khoản làm tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình.

  • Tài khoản 2147 – Hao mòn BĐSĐT: Phản ánh giá trị hao mòn của BĐSĐT dùng để cho thuê hoạt động của doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán

Trong quá trình kế toán, có một số phương pháp quan trọng để trích khấu hao và ghi nhận giá trị hao mòn của TSCĐ và BĐSĐT:

  • Định kỳ tính và trích khấu hao TSCĐ vào các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác.

  • Khi TSCĐ được điều chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, ghi nhớ giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.

  • Định kỳ tính và trích khấu hao BĐSĐT đang cho thuê hoạt động.

  • Ghi nhận giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ và BĐSĐT khi giảm chúng.

  • Đánh giá lại giá trị TSCĐ hữu hình theo giá trị doanh nghiệp và ghi nhận chênh lệch giá trị.

  • Khi cổ phần hóa, ghi nhận giá trị còn lại và giá trị hao mòn của TSCĐ.

Việc áp dụng chính xác các phương pháp trên sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính.

Đó là một số khái niệm cơ bản về tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản này và tác động của nó đến việc quản lý tài sản trong doanh nghiệp.