Thuộc tính text-decoration và text-indent CSS

Thuộc tính text-decoration định dạng trang trí phần tử HTML

Thuộc tính text-decoration trong CSS cho phép chúng ta thêm các định dạng trang trí cho chữ trong phần tử HTML. Thực chất, text-decoration trong CSS là một dạng viết tổng hợp cho ba thuộc tính CSS riêng lẻ, bao gồm:

 • text-decoration-line: thiết lập có đường kẻ qua chữ. Nó có thể nhận các giá trị:

  • none: hủy kẻ qua chữ.
  • underline: gạch chân, gạch dưới CSS.
  • overline: gạch trên đầu chữ.
  • line-through: gạch qua chữ.
 • text-decoration-color: đặt màu đường trang trí. Loại đường được thiết lập ở text-decoration-line. Các giá trị có thể là các mã màu CSS.

 • text-decoration-style: thiết lập kiểu đường trang trí. Có các giá trị:

  • solid: đường liền.
  • double: đường đôi.
  • dotted: đường chấm chấm.
  • dashed: đường gạch gạch.
  • wavy: lượn sóng.

Bằng cách sử dụng text-decoration, bạn có thể viết gộp ba thuộc tính trên cùng một dòng với cú pháp dạng: text-decoration: line color style;. Bạn có thể chỉ ra một số tham số và thiếu một số tham số khác. Các tham số thiếu sẽ sử dụng thiết lập mặc định của trình duyệt.

Ví dụ 1: Trang trí bằng text-decoration yêu cầu gạch chân dòng chữ, màu đường gạch chân là đỏ (red), kiểu đường là lượn sóng.

<style>
.vidu1 { text-decoration: underline red wavy; }
</style>
<p class="vidu1">Kết quả ví dụ 1</p>

Kết quả:
“Kết quả ví dụ 1”

Ví dụ 2: Trang trí kẻ qua giữa dòng chữ, kiểu đường kẻ và màu để mặc định.

<style>
.vidu2 { text-decoration: line-through; }
</style>
<p class="vidu2">Kết quả ví dụ 2</p>

Kết quả:
“Kết quả ví dụ 2”

Ví dụ 3: Một số trường hợp hay dùng với text-decoration.

<style>
p.none { text-decoration: none; }
p.inherit { text-decoration: inherit; }
p.overline { text-decoration: overline; }
p.underline { text-decoration: underline; }
p.line-through { text-decoration: line-through; }
</style>
<p class="none">Hủy `text-decoration` (none).</p>
<p class="inherit">Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.</p>
<p class="overline">Gạch trên.</p>
<p class="underline">Gạch dưới.</p>
<p class="line-through">Gạch giữa.</p>

Kết quả:

 • Hủy text-decoration (none).
 • Văn bản này hiệu ứng trang trí theo phần tử cha.
 • Gạch trên.
 • Gạch dưới.
 • Gạch giữa.

Bạn có thể kết hợp nhiều giá trị lại với nhau để có nhiều hiệu ứng trang trí trong một dòng CSS. Ví dụ: text-decoration: line-through underline; sẽ gạch chân và gạch giữa đồng thời.

Thụt đầu dòng (text-indent)

Thuộc tính text-indent trong CSS chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này có thể nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em…), % và inherit.

Ví dụ: Thụt đầu dòng 100px.

<style>
p.indent { text-indent: 100px; }
</style>
<p class="indent">Thuộc tính **text-indent** chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em...), % và inherit.</p>

Kết quả:
“Thuộc tính text-indent chỉ ra khoảng thụt đầu dòng (chiều ngang) của văn bản. Thuộc tính này nhận các giá trị theo đơn vị (px, pt, cm, em…), % và inherit.”


Chúng ta đã tìm hiểu về hai thuộc tính quan trọng trong CSS là text-decorationtext-indent. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn nắm bắt được cách sử dụng và áp dụng chúng vào thiết kế trang web của mình.