Âm cộng âm ra âm hay dương? Vì sao?

Khi hai số âm cộng âm, kết quả luôn là một số âm vì quy tắc cộng trong hệ thống số nguyên. Tuy nhiên, để hiểu tại sao kết quả lại là số âm, chúng ta cần nhìn vào mô hình số học dương và âm.

Sự đặc trưng của số âm và số dương

Trong hệ thống số nguyên, số âm được coi là số nằm bên trái số 0 trên trục số, trong khi số dương nằm bên phải số 0. Khi ta cộng hai số âm, ta di chuyển về phía bên trái trên trục số, và kết quả vẫn là một số âm. Điều này là do cấu trúc của hệ thống số nguyên.

Ví dụ, nếu ta cộng -3 với -2, ta sẽ di chuyển từ số -3 sang trái 2 đơn vị trên trục số. Kết quả là ta sẽ đến số -5, vẫn là một số âm.

Quy tắc cộng trong hệ thống số nguyên

Việc kết quả của phép cộng hai số âm là số âm là do cấu trúc và quy tắc của hệ thống số nguyên mà ta sử dụng. Quy tắc này được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong toán học và các lĩnh vực liên quan.

Cách cộng số âm với số âm

Trong hệ thống số nguyên, số dương và số âm được đặc trưng bởi dấu (+) và (-) trước số. Khi chúng ta cộng hai số âm, chúng ta có thể coi đó là việc “xóa bỏ” phần âm của số và thực hiện phép cộng như hai số không âm.

Ví dụ: (-3) + (-2) = -(3 + 2) = -5. Trong trường hợp này, chúng ta xóa bỏ dấu âm của số -3 và -2, và thực hiện phép cộng như hai số không âm, tức là 3 + 2 = 5. Sau đó, chúng ta đặt lại dấu âm cho kết quả, do hai số ban đầu đều là số âm.

Kết quả này phù hợp với quy tắc cộng trong hệ thống số nguyên, cho thấy rằng khi cộng hai số âm, kết quả sẽ luôn là một số âm.

Tại sao âm nhân âm ra dương?